ស្លាក: សូចនាករ Forex

ការជួញដូរ Forex គឺជាអាជីវកម្មដែលប្រថុយប្រថាន. វាទាមទារឱ្យមានការវិភាគនិងការសម្រេចចិត្តយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន. ក្នុងចំណោមមនុស្សជាច្រើន ...