ស្លាក: Forex

មិនមានអ្វីជាយុទ្ធសាស្រ្តជួញដូរល្អបំផុតទេ- ខណៈពេលដែលប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មអាចល្អឥតខ្ចោះ។.