ESM ऋणप्रति प्रतिबद्धताहरू बाँकी छन्. कसरी इटाली लगभग साथ छोड्यो "खाली हात". The action of...