විදේශ විනිමය වෙළඳාම අවදානම් සහිත ව්‍යාපාරයකි. එය ප්රවේශමෙන් විශ්ලේෂණය සහ තීරණ ගැනීම අවශ්ය වේ. Among the many tools to help the trader with his analysis, there would...