Giao dịch ngoại hối là một ngành kinh doanh rủi ro. Nó đòi hỏi sự phân tích và ra quyết định cẩn thận. Trong số nhiều công cụ giúp nhà giao dịch phân tích, ở đó sẽ ...
News especially for the USD can affect most rates as it is the global reserve currency with larger percentage of all foreign currency tradings. When trading it is important you choose a...